Kodeks Postępowania Etycznego Mogo sp. z o.o. w likwidacji

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO Mogo sp. z o.o. w likwidacji

 

I Wartości i zasady etyczne prowadzenia biznesu przez MOGO

Przestrzeganie prawa

MOGO we wszystkich obszarach działalności stosuje się do ustaw, rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Przestrzegamy regulacji branżowych oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Partnerstwo w biznesie

Klienci to jedni z najważniejszych partnerów biznesowych MOGO i z nimi  tworzymy wartość firmy, wspierając ich jednocześnie w efektywnym zarządzaniu sprzedażą i budowaniu wartości biznesu. Budujemy nasze relacje biznesowe na zasadzie partnerstwa. W relacjach handlowych dotrzymujemy danego słowa. Zapewniamy klientom dostęp do usług spełniających najwyższe standardy. Udzielamy rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji na temat oferowanych przez nas usług.

Współpracę z partnerami biznesowymi, a także dostawcami opieramy na ustalonych zasadach:

  • o wyborze jakiejkolwiek usługi decyduje przede jakość oraz konkurencyjność oferty,
  • dokonując wyboru podmiotu z którym planujemy nawiązać współpracę przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych,
  • dostawcom zainteresowanym współpracą z nami staramy się zapewnić dostęp do rzetelnych informacji,
  • chronimy informacje będące naszą własnością oraz te należące do klientów i pozostałych partnerów biznesowych,
  • dokładamy najwyższych starań aby wywiązywać się z naszych zobowiązań terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy

 

1. Relacje wewnętrzne i zewnętrzne

Postępujemy etycznie. We wzajemnych relacjach oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym wszyscy pracownicy i współpracownicy MOGO dokładają najwyższych starań, by dotrzymać danego słowa. Wszystkich zaś traktują z pełnym poszanowaniem dla ich godności.

 

2. Uczciwa konkurencja

MOGO przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościom oraz korupcji. Obowiązkiem pracowników i współpracowników MOGO jest unikanie działalności prowadzącej do konfliktów w rozumieniu przyjmowania i oferowania prezentów w ramach prowadzenia działalności biznesowo – handlowej. Pracownicy i współpracownicy nie mogą czerpać jakichkolwiek korzyści, ani pomagać w osiąganiu korzyści z zaistniałych okazji, jakie mogą powstawać w wyniku wykorzystania informacji lub stanowiska w naszej firmie.

 

3. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Naszą powinnością jest dbałość o stan środowiska naturalnego. Przestrzegamy wymogów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony środowiska. MOGO prowadząc działalność  w Polsce,  zobowiązana jest stosować się do wymogów z zakresu ochrony środowiska obowiązujących w kraju. 

Ze względu na prowadzenie działalności nie oddziałującej zasadniczo na środowisko, obowiązujące przepisy nie nakładają na firmę obowiązków uzyskiwania szczególnych zezwoleń środowiskowych.

 

II Odpowiedzialność korporacyjna

1. Odpowiedzialność prawna

MOGO prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem. Analogicznego postępowania wymagamy od naszych partnerów biznesowych.

2. Poufność informacji

Pracownicy i współpracownicy MOGO są zobowiązani  do ochrony i nieujawniania osobom trzecim żadnych informacji poufnych tj. planów strategicznych, wyników sprzedaży, informacji finansowych, informacji dotyczących ustaleń, negocjacji, informacji związanych z pracownikami, tajemnic handlowych, itp. Naszym podstawowym obowiązkiem jest ich bezwzględna ochrona i wykorzystanie do jasno określonych celów.

3. Komunikacja z otoczeniem rynkowym

W komunikacji zewnętrznej przekazujemy informacje rzetelne i miarodajne. Takie podejście stosujemy zarówno w relacjach z akcjonariuszami, jak również z mediami, potencjalnymi inwestorami oraz pozostałymi interesariuszami. Komunikaty przekazujemy zgodne ze stanem faktycznym. Komunikujemy się w sposób profesjonalny, stawiając na budowanie dobrych i trwałych relacji.

 

III Postanowienia końcowe

Niniejszy Kodeks został opracowany z myślą o wszystkich pracownikach, współpracownikach oraz podmiotach zewnętrznych chcących poznać przyjęte przez nas zasady postępowania. Kodeks obowiązuje w MOGO i zostanie przekazany wszystkim pracownikom oraz współpracownikom. A ich obowiązkiem jest zapoznanie się z treścią Kodeksu i przestrzeganie jego reguł. Zasady opisane w niniejszym kodeksie dotyczą wszystkich pracowników i współpracowników MOGO.

Niniejszy kodeks jest rozpowszechniany i popularyzowany przez dział marketingu MOGO.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

info@mogo.pl Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy: Pn-Pt 09:00-17:00