REGULAMIN Specjalnej promocji Łódź

REGULAMIN Specjalnej promocji Łódź

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ Specjalna promocja Łódź”, zwanej dalej „Promocją”, jest MOGO sp. z o.o. z siedzibą ul. aleja Krakowska, 197, 02-180, Warszawa NIP: 7010514253 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja sprzedaży ofert pożyczki Mogo, dostępnych w oddziale Mogo w Łodzi
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 października 2017 roku do 28 lutego 2018
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Wnioskodawcy pożyczki, który
 1. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

b)jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej                  w wieku od 21 do 70 lat;

 1. c) jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 2. b) posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;
 3. d) uzyskał pozytywną Ocenę ryzyka kredytowego;
 4. e) zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
 5. f) w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
 6. g) nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne
 1. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dopełnić formalności związanych z pożyczką w oddziale  Mogo w Łodzi

 

 

 • 3. ZASADY PROMOCJI
  1. Każdy Uczestnik, spełniający wszystkie wymagania określone w § 2 punkt 1 Regulaminu otrzyma możliwość skorzystania z 0 % prowizji wstępnej za udzielona pożyczkę na zakup samochodu lub pożyczkę pod zastaw auta, a tym samym zyskuje minimum 650 zł.
  2. Wniosek o pożyczkę może zostać złożony w jeden z wyszczególnionych sposobów : telefonicznie pod numerem ( 22) 104 00 44, poprzez mogo.pl, w oddziałach Mogo w Łodzi lub w Warszawie
  3. Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednego prawa do Nagrody w ramach Promocji bez względu na ilość zawartych umów Pożyczki
  4. Prawa do Nagród nie można przenosić na osoby trzecie.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Mogo Sp. z o.o..
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w oddziałach Mogo Sp. z o.o. oraz na www Organizatora
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Warunki finansowe dla pożyczki pod zastaw z promocją – bez prowizji wstępnej za udzielenie pożyczki.

Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki w wysokości 15.000 zł na okres 41 miesięcy wynosi 60,24%. przy założeniach: 41 rat miesięcznych po 750,26 zł każda, na które składają się: roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7%, odsetki od pożyczki – 1.908,68 zł, prowizja za udzielenie pożyczki – brak, prowizja za obsługę pożyczki 337,85 zł miesięcznie, (łącznie 13.851,85 zł w okresie pożyczki); Całkowita koszt pożyczki: 15.760,53 zł; Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 30.760,53 zł. RRSO dla reprezentatywnego przykładu uwzględnia również koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do ujawnienia Mogo Sp. z o.o. w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciela auta w wysokości 17 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

 Maksymalne RRSO wynosi 64,03%.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy:
Pn-Pt 08:00-18:00