Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności obejmuje wyjaśnienie sposobu wykorzystania i ochrony wszelkich gromadzonych przez Mogo sp. z o.o. w likwidacji informacji i danych o użytkownikach strony internetowej www.mogo.pl oraz odbiorcach usług (dalej „Użytkownicy”).

 

Jaki podmiot gromadzi dane Użytkowników i jest administratorem danych osobowych?

Podmiotem gromadzącym dane o Użytkowniku, w tym dane osobowe, jest Mogo sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy pl. Hallera 5 lok. 14a , (03-464), Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000580983, NIP: 7010514253, kapitał zakładowy 500.000 zł, e-mail: info@mogo.pl. Mogo sp. z o.o. w likwidacji jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

 

Z kim można się kontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych?

W Mogo sp. z o.o. w likwidacji powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, panią Martynę Gosz, z którą Użytkownicy mogą się kontaktować listownie, na adres: Mogo sp. z o.o. w likwidacji pl. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa lub mailowo, na adres e-mail: inspektor@mogo.pl.

 

Jakie informacje na temat Użytkowników są gromadzone?

Podczas rejestracji oraz procedury składania wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony internetowej, celem zweryfikowania tożsamości Użytkownika i oceny jego zdolności kredytowej, zapytamy o takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, nazwę, serię i nr dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres zameldowania, nr telefonu kontaktowego, e-mail, informację o miesięcznych dochodach i źródłach dochodu, data urodzenia, stan cywilny, nr konta, transakcje na kontach bankowych, nagranie głosu (w przypadku połączeń wychodzących i przychodzących) oraz inne informacje. W celu ustalenia wartości zabezpieczenia pożyczki, zapytamy także o nr VIN, markę, model, wersję, rok produkcji, przebieg, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego właścicielem jest Użytkownik lub który Użytkownik zamierza nabyć za kwotę pożyczki udzieloną przez Mogo sp. z o.o. w likwidacji

Dane te mogą być zbierane także wówczas, gdy Użytkownik dostarczy je osobiście, podczas wypełniania wniosków metodą tradycyjną u naszych partnerów i agentów.

Podczas wizyty Użytkownika na naszej Stronie internetowej możemy także automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące danej wizyty, np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies.

Dane Użytkowników mogą być gromadzone również w związku realizacją zgłoszonych przez Użytkowników żądań, na podstawie przepisów Rozdziału III RODO (Prawa osób, których dane dotyczą).

 

Jaki jest zakres i cel przetwarzania danych?

Mogo sp. z o.o. w likwidacji wykorzystuje uzyskane dane osobowe Użytkownika w celach i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy pożyczki pomiędzy Mogo sp. z o.o. w likwidacji a Użytkownikiem, a także jej zmiany lub rozwiązania. 
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane dla umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu. Jeśli Użytkownik zamierza korzystać z naszej Strony internetowej w zakresie złożenia wniosku, wówczas dostarczone przez Użytkownika dane służą do weryfikacji jego tożsamości, przeprowadzenia przez Mogo sp. z o.o. w likwidacji analizy zdolności kredytowej Użytkownika, kontaktu z nim oraz wykonywania umowy pożyczki.
Podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu Użytkownika będzie wykorzystywany także w celu przesyłania informacji o promocjach i ofertach (o ile Użytkownik wyraził na to zgodę), przesyłania informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, jak również w celu prowadzenia niezbędnej dla właściwego wykonywania Usług korespondencji z Użytkownikiem. 
Dodatkowo dane Użytkowników, w szczególności dane techniczne zbierane automatycznie, mogą być wykorzystywane w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych na Stronie internetowej, jak również w celach marketingowych i statystycznych.

Celem przetwarzania może być również udzielenie odpowiedzi i realizacja praw Użytkowników, zgodnie z przepisami Rozdziału III RODO (Prawa osób, których dane dotyczą).

 

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać dane osobowe?

Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia przez nas działań, takich jak ocena zdolności kredytowej oraz weryfikacja wniosku o pożyczkę, a także niezbędne do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy pożyczki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych w celach marketingowych  jest wyrażona zgoda  lub prawnie uzasadniony cel administratora danych osobowych, tj. komunikowanie się z klientami bądź osobami zainteresowanymi w pozyskaniu informacji na temat świadczonych przez Mogo sp. o.o. usług (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Przetwarzanie danych następuje także w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale bez podania danych złożenie wniosku, realizacja usługi, a także wymiana  korespondencji i wiadomości lub realizacja zgłoszonych żądań nie będzie możliwa.

 

Jakie informacje o Użytkowniku otrzymywane są od stron trzecich?

Mogo sp. z o.o. w likwidacji zwraca się także do podmiotów trzecich o przekazanie wybranych danych osobowych Użytkownika. Następuje to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jeśli prawo tego wymaga, na podstawie zgody Użytkownika. Dane pozyskiwane są z rejestrów (w tym rejestrów zawierających informacje o historii kredytowej, zadłużenia, adresach, nieważnych dokumentach, oszustwach, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), z banków i innych instytucji finansowych w zakresie płatności na naszą rzecz oraz w innych przypadkach,  w których Użytkownik wyraził zgodę na uzyskanie informacji od podmiotów trzecich.

 

Czy dane Użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim?

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz podmioty współpracujące z Mogo sp. z o.o. w likwidacji obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także spółki w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy zostanie zawarta umowa gwarantująca ochronę praw Użytkownika lub gdy Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę, a także spółkom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Mogo sp. z o.o. w likwidacji w celach administracyjnych.

Dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi w zakresie identyfikacji i uwierzytelnienia tożsamości, zidentyfikowania i zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane Użytkownika mogą zostać także przekazane dostawcom podobnych usług, biurom informacji gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej, innym agencjom oraz organizacjom pozarządowym w celu pełnej oceny zdolności kredytowej Użytkownika, a także na żądanie upoważnionych instytucji sądowych oraz administracji państwowej.

W przypadku niewywiązywania się przez Użytkownika z zobowiązań, Mogo sp. z o.o. w likwidacji może przekazać dane o wierzytelnościach podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, biurom informacji gospodarczej oraz dostawcom usług prawnych. Dane osobowe mogą być przekazywane również nabywcy windykowanego pojazdu oraz Wydziałom Komunikacji.

Przekazując dane Użytkowników, Mogo sp. z o.o. w likwidacji dokonuje wszelkich starań i podejmuje wszystkie wymagane prawem środki, by zapewnić, że odbiorca danych wykorzystuje je zgodnie z prawem, wyłącznie w celu realizacji żądanej przez nas usługi oraz stosuje co najmniej takie same środki bezpieczeństwa dotyczące ochrony danych osobowych, które my stosujemy.

 

W jaki sposób dane Użytkownika są chronione?

Mogo sp. z o.o. w likwidacji szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo gromadzonych danych. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych Użytkownika. W tym celu używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, tj. wykonania umowy pożyczki.  Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda lub prawnie uzasadniony cel administratora danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana lub nie zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Istnieją jednak przepisy szczególne, które nakładają na nas obowiązek przetwarzania wybranych danych osobowych mimo odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu, np. przepisy o rachunkowości lub przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Mogo sp. z o.o. w likwidacji może także przechowywać dane Użytkowników po zakończeniu świadczenia usług, w przypadku sporu z klientem, w zakresie niezbędnym do ochrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

Czy wobec mojej osoby podejmowane są jakieś automatyczne decyzje (profilowanie)?

Podczas podejmowania decyzji o przyznaniu pożyczki i określeniu jej maksymalnej kwoty przeprowadzamy automatyczną analizę zdolności kredytowej. Niemniej jednak Użytkownik ma prawo wyrazić swoje stanowisko, zakwestionować decyzję, a także zażądać, aby decyzja oparta na algorytmie została zweryfikowana przez człowieka.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi i w jaki sposób może z nich skorzystać?

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych lub niepełnych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o ile do dalszego przetwarzania danych nie obligują przepisy prawa lub gdy dane osobowe nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach gdy:
 1. przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
 2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Użytkownik sprzeciwia się definitywnemu usunięciu swoich danych;
 3. nie potrzebujemy już danych Użytkownika do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak są one potrzebne Użytkownikowi w celu obrony interesów lub dochodzenia roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec sprzeciwu, podstawa przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w szczególności dotyczy to przetwarzania danych w celach marketingowych);
 • otrzymania danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także przesłania tych danych innemu administratorowi (przenoszenie danych);
 • żądania, aby decyzje z wykorzystaniem danych osobowych oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, dotyczące Użytkownika były podejmowane nie tylko przez urządzenia, ale także przez osoby fizyczne; w takich przypadkach Użytkownik ma również prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

Jaki organ nadzorczy jest właściwy w sprawach ochrony danych osobowych?

Organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do ww. Organu, jeżeli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Czy Polityka prywatności może ulec zmianie?

Mogo sp. z o.o. w likwidacji może zmienić Politykę prywatności w dowolnym momencie. Zmieniona polityka prywatności zostanie opublikowana na Stronie internetowej, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail oraz ewentualnie inne kanały komunikacji.

 

POLITYKA COOKIES

 

Co to jest plik Cookie?

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, na komputerze, z którego korzysta Użytkownik, zapisywane będę pliki tekstowe, zwane Cookies (ciasteczka). Cookies są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze Użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła.

Pliki Cookies, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki Cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki Cookies).

 

Czy Cookies umożliwiają moją identyfikację?

Cookies nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika i nie są gromadzone w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany w celu pozyskiwania informacji o Użytkowniku, ani też śledzenia jego położenia.

 

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików Cookie?

Pliki Cookies używane na naszych stronach internetowych umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na nich informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika. Pozwalają także na mierzenie interakcji Użytkowników na stronach internetowych. 

Stosujemy Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron internetowych, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb Użytkowników. 

Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. 

 

Przykłady wykorzystania plików Cookies na stronach internetowych Mogo sp. o.o.

 • mierzenie ruchu i aktywności Użytkownika na stronach internetowych,
 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje Użytkownika,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Mogo sp. z o.o. w likwidacji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych,
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing),
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją Użytkownika,
 • sprawdzanie tożsamości Użytkowników, którzy prowadzą transakcje na stronie internetowej,
 • dopasowanie treści reklam emitowanych na stronie internetowej.

 

Czy mogę zrezygnować z Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Cookies. Jednakże Użytkownik może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie Cookies w ogóle lub wybranych Cookies. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików Cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek internetowych.

 

Z czym się wiąże odmowa korzystania z plików Cookies?

Brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies może spowodować, że część funkcjonalności na naszych stronach internetowych nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z ich pełnej funkcjonalności, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików Cookies.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

info@mogo.pl Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy: Pn-Pt 09:00-17:00