REGULAMIN Promocji tylko dla kobiet

REGULAMIN Promocji tylko dla kobiet

(dalej „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja tylko dla kobiet”, zwanej dalej „Promocją”, jest MOGO sp. z o.o. z siedzibą ul. aleja Krakowska, 197, 02-180, Warszawa NIP: 7010514253 zwana dalej „Organizatorem”.
 • Celem Promocji jest promocja sprzedaży ofert pożyczki Mogo z okazji Dnia Kobiet w 2018 roku,  dostępnych tylko poprzez wnioskowanie online przez www.mogo.pl
 • Czas trwania Promocji obejmuje okres od 8 marca 2018 roku do 12 marca 2018 roku
 • Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Wnioskodawczyni pożyczki, która

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz: jest obywatelką polską z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 21 do 70 lat;
 • jest konsumentką w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • - posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;
 • uzyskała pozytywną Ocenę ryzyka kredytowego;
 • zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki;
 • w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
 • nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie egzekucyjne

Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 • Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 • W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania nagrody Uczestniczka powinna w czasie trwania Promocji dopełnić formalności związanych z pożyczką poprzez mogo.pl

 

3 ZASADY PROMOCJI

 

 • Każda Uczestniczka, spełniająca wszystkie wymagania określone w § 2 punkt 1 Regulaminu otrzyma możliwość skorzystania z 0 % prowizji wstępnej za udzielona pożyczkę na zakup samochodu lub pożyczkę pod zastaw auta, a tym samym zyskuje minimum 650 zł.
 • Wniosek o pożyczkę powinien zostać złożony poprzez pl
 • Uczestniczka nie może otrzymać więcej niż jednego prawa do Nagrody w ramach Promocji bez względu na ilość zawartych umów Pożyczki
 • Prawa do Nagród nie można przenosić na osoby trzecie.

 

 

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestniczki winne zgłaszać na piśmie do Mogo Sp. z o.o..
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestniczki oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestniczka zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiona listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w oddziałach Mogo Sp. z o.o. oraz na www Organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,       w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Przykład : Warunki finansowe dla pożyczki pod zastaw z promocją – bez prowizji wstępnej za udzielenie pożyczki.

Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki w wysokości 15.000 zł na okres 41 miesięcy wynosi 60,24%. przy założeniach: 41 rat miesięcznych po 750,26 zł każda, na które składają się: roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7%, odsetki od pożyczki – 1.908,68 zł, prowizja za udzielenie pożyczki – brak, prowizja za obsługę pożyczki 337,85 zł miesięcznie, (łącznie 13.851,85 zł w okresie pożyczki); Całkowita koszt pożyczki: 15.760,53 zł; Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 30.760,53 zł. RRSO dla reprezentatywnego przykładu uwzględnia również koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do ujawnienia Mogo Sp. z o.o. w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciela auta w wysokości 17 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

 Maksymalne RRSO wynosi 64,03%.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy:
Pn-Pt 08:00-18:00