Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mogo sp. z o.o. w likwidacji

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez MOGO, udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej www.mogo.pl.

2. Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Biuro MOGO – jednostka dedykowana do obsługi pożyczkobiorców, z którymi zawierane są umowy pożyczki oraz wnioskodawców, ubiegających się o udzielenie pożyczki przez MOGO, która nie jest oddziałem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2005 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z póżń. zm.) w zw. z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) oraz inne biura współpracujące z MOGO. Aktualne dane teleadresowe Biur MOGO znajdują się na Stronie Internetowej;
Konto Użytkownika – indywidualne konto internetowe Użytkownika założone przez niego w Serwisie w momencie prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Użytkownik nie jest zobowiązany do utworzenia Konta Klienta, o ile nie zamierza korzystać z Usług.
MOGO – Mogo sp. z o.o. w likwidacji z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pl. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000580983, NIP 7010514253, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł,
Serwis – powiązane ze sobą strony internetowe umieszczone na serwerze pod adresem www.mogo.pl służące Użytkownikowi do korzystania z Usług,
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 10 stycznia 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 243),
Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi na rzecz Użytkownika, która świadczona jest bez jednoczesnej obecności stron, poprzez wysłanie i odebranie danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 10 stycznia 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 243),
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez MOGO, wskazane w § 3 Regulaminu,
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz po zarejestrowaniu, także z Usług w nim dostępnych.
Wniosek – formularz online, stanowiący zgłoszenie Użytkownika do uzyskania oferty pożyczki gotówkowej MOGO oraz rozpoczęcia procedury przygotowania umowy pożyczki, która zostanie zawarta w Biurze MOGO.

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

MOGO świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a) udostępnienie informacje o ofercie i działalności MOGO,
b) rejestracja Konta Użytkownika, polegająca na wypełnieniu pól poprzez wpisanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, PESEL, nazwa, serię i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres zameldowania, telefon kontaktowy, e-mail, inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi,
c) zapisanie i złożenie Wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, co umożliwia  Użytkownikowi uzyskanie oferty MOGO oraz rozpoczęcie przygotowania procedury zmierzającej do zawarcia umowy pożyczki, która zostanie następnie zawarta w Biurze MOGO,
d)  aktualizacja danych osobowych wskazanych przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika poprzez wysyłanie żądania do MOGO,
e) wysyłanie MOGO wiadomości lub zapytań za pośrednictwem swojego konta lub info@mogo.pl,
f) podgląd aktualnego stanu zadłużenia Użytkownika oraz listy zobowiązań Użytkownika względem MOGO.

4. Warunki świadczenia usług drogą eletronicznaą

MOGO świadczy Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduje „Polityka Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies na stronie internetowej www.mogo.pl dostępna w Serwisie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika zaakceptowania Regulaminu. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika z jego treścią oraz zrozumienia jego postanowień.
Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Użytkownika.
Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) i dodatkowo zabezpieczone jest przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Połączenie z Kontem Użytkownika jest szyfrowane.
Użytkownik, w sytuacji, gdy jest to wymagane, jest zobowiązany podać prawdziwe, dokładne i pełne dane osobowe. Informuje się, iż podanie danych osobowych nieprawdziwych, niepełnych, niedokładnych czy wprowadzających w błąd może powodować zastosowanie wobec Użytkownika sankcji przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
MOGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika loginu i/lub hasła do Konta Użytkownika, osobom trzecim.
Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika jakichkolwiek treści, które mają charakter bezprawny, a także obraźliwych lub mogących spowodować zakłócenia w działaniu Serwisu.
Do korzystania z Serwisu i Usług wymagane jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego przez Użytkownika poprzez oprogramowanie i urządzenia podłączone do sieci Internet, korzystające z przeglądarek internetowych.

5. Prawa do treści zamieszczonych w serwisie

Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, są własnością MOGO.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody MOGO.

6. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), jest Mogo sp. z o.o. w likwidacji z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pl. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580983 („Administrator danych osobowych”).
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na zasadach i w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do oceny zdolności kredytowej Użytkownika oraz zawarcia umowy pożyczki, w zakresie marketingu produktów i usług MOGO oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej w skład której wchodzi MOGO (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika oddzielnej zgody) oraz w celach statystycznych, archiwalnych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także biura informacji gospodarczej. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 
W związku ze świadczeniem Usług przez MOGO, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez MOGO informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez MOGO, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości e-mail lub SMS.
Korzystanie z Usług może odbywać się anonimowo, o ile właściwość Usługi nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika.
MOGO ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności, w przypadku gdy doszło do niedozwolonego korzystania z Usługi, w tym w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującym przepisami prawa.
MOGO nie udziela informacji telefonicznej dotyczącej danych osobowych przetwarzanych przez MOGO.
Użytkownik dysponuje prawem dostępu do treści podanych danych osobowych, prawem ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z MOGO poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: dane.osobowe@mogo.pl, bądź za pośrednictwem swojego konta.

8. Reklamacje

Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną i działaniem (funkcjonowaniem) Serwisu.

Reklamacje mogą być składane:

  1. pisemnie drogą pocztową,
  2. z wykorzystaniem aplikacji e-mailowej: info@mogo.pl, 
  3. telefonicznie pod numerami infolinii: +48 22 307 45 55.

Aktualne dane teleadresowe Pożyczkodawcy znajdują się w Serwisie.
Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Użytkownika oraz szczegółowy opis uwag/zastrzeżeń Użytkownika, co do Świadczenia usług drogą elektroniczną lub działaniem (funkcjonowaniem) Systemu oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja składana pisemnie powinna być dodatkowo opatrzona podpisem Użytkownika.
Reklamacje rozpatrywane są przez MOGO w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej wpływu.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację.

9. Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Zmieniony Regulamin dostępny będzie w Serwisie.

3. Usługa w postaci założenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na następujący adres e-mail MOGO: usun.konto@mogo.pl, a także w innej formie pisemnej lub osobiście.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

info@mogo.pl Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy: Pn-Pt 09:00-17:00