Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mogo Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez MOGO sp. z o.o., udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej www.mogo.pl.

2. Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Biuro MOGO – jednostka dedykowana do obsługi pożyczkobiorców, z którymi zawierane są umowy pożyczki oraz wnioskodawców, ubiegających się o udzielenie pożyczki, a także inne biura współpracujące z MOGO. Aktualne dane teleadresowe Biur MOGO znajdują się w Serwisie;
MOGO – MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000580983, NIP 7010514253, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł,
Serwis – powiązane ze sobą strony internetowe umieszczone na serwerze pod adresem www.mogo.pl, służące Użytkownikowi do korzystania z Usług;
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie Usługi na rzecz Użytkownika, która świadczona jest bez jednoczesnej obecności stron, poprzez wysłanie i odebranie danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez MOGO za pośrednictwem Serwisu;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz z Usług oferowanych w ramach Serwisu;
Wniosek – formularz online, stanowiący zapytanie Użytkownika o  ofertę pożyczki gotówkowej MOGO, rozpoczynający procedurę przygotowania umowy pożyczki, która zostanie zawarta w Biurze MOGO.

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

MOGO świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • udostępnienie informacje o ofercie i działalności MOGO,
 • zapisanie i złożenie Wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, co umożliwia  Użytkownikowi uzyskanie oferty MOGO oraz rozpoczęcie przygotowania procedury zmierzającej do zawarcia umowy pożyczki, która zostanie następnie zawarta w Biurze MOGO,
 • wycena pojazdu, w celu ustalenia wartości zabezpieczenia pożyczki.

4. Warunki świadczenia usług drogą eletronicznaą

 1. MOGO świadczy Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług oferowanych przez MOGO konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  a) używanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej);
  b) korzystanie z JavaScript i Cookies. 

 3. Zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.
 4. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
 5. Wyłączenie obsługi Cookies może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. Szczegóły dotyczące używania w Serwisie plików Cookies znajdują się z Polityce Cookies znajdującej się w Serwisie.
 6. Świadczenie Usług drogą elektroniczną odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) i dodatkowo zabezpieczone jest przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 7. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika z jego treścią oraz zrozumienia jego postanowień.
 8. Użytkownik, w sytuacji, gdy jest to wymagane, jest zobowiązany podać prawdziwe, dokładne i pełne dane osobowe.
 9. Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika jakichkolwiek treści, które mają charakter bezprawny, a także obraźliwych lub mogących spowodować zakłócenia w działaniu Serwisu.Zalogowanie na Koncie Użytkownika wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.

 

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na uruchamianie Usługi przy użyciu Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych postanowień Regulaminu, które dotyczą świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom wprowadzenie określonych szczegółowych danych pojazdu w specjalnych polach. Wycena online stanowi jedynie informację na temat możliwej do uzyskania ceny sprzedaży pojazdu.
 3. Wycena pojazdu przez Serwis nie wiąże się ani z ofertą kupna ani ofertą sprzedaży pojazdu, służy jedynie szacunkowej ocenie wartości zabezpieczenia pożyczki.
 4. Każda wycena uzyskana online w Serwisie lub wysyłana Użytkownikom drogą elektroniczną opiera się na danych pojazdu podanych przez Użytkownika.

6. Prawa do treści zamieszczonych w Serwisie

 1. Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, przysługują MOGO.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody MOGO.

7. Ochrona danych osobowych

 1. MOGO przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności.
 2. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane przez Użytkownika.
 3. MOGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.
 4. Szczegółowe informacje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujących Użytkownikowi prawach, a także pozostałe kwestie związane z ochroną danych, w tym danych osobowych, znajdują się w Polityce prywatności i Polityce Cookies, dostępnych w Serwisie.

8. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej ze Świadczeniem Usług drogą elektroniczną i działaniem (funkcjonowaniem) Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  a) pisemnie drogą pocztową na adres Mogo sp. z o.o., ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa,
  b) z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej: info@mogo.pl,
  c) telefonicznie pod numerem infolinii: +48 22 307 45 55.
 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięźle opisany przedmiot reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez MOGO w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej wpływu.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania.

9. Postanowienia końcowe

 1. MOGO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 2. MOGO nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od MOGO, MOGO ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. MOGO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie. O zmianie Regulaminu MOGO powiadamia zarejestrowanych Użytkowników na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulamin jest również zamieszczany w Serwisie.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc

info@mogo.pl Pomoc » Oddziały »
Nasze godziny pracy: Pn-Pt 09:00-17:00